Background Image
ЦЕЛИ
ЦЕЛИ

Специфичната цел на проекта MoNa е да допринесе за запазването и валоризацията на природното и културно наследство и да укрепи капацитета на местните участници за разработване на екосистемен подход. MoNa има за цел да развие мрежа от компетентни органи от Средиземноморието и Балканите, които да предприемат следните инициативи:                                                                    

• Насърчаване на необходимостта от интегрирано управление на региони от изключителен културно-екологичен интерес (защитени както от ЮНЕСКО, така и от Натура 2000 и др.);

• Да се определят необходимите политики и инструменти за спиране на промяната на ландшафта и да се осигури съвместна защита въз основа на екологични и културни критерии;

• Да се проучат казуситена 4 пилотни региона (Бутринт в Албания, Несебър в България, о-в Санторини в Гърция и гора Пафос в Кипър), повлияни от човешкия фактор по отношение на изменението на климата или натовареността на местно/мултинационално ниво, и да се насърчат добрите практики, да се капитализират направените изводи и т.н .;

• Да се обсъдят съвместно сушата и морските зони чрез проучване на защитените региони (картографиране на местообитанията) въз основа на общи критерии;

• Разработване на действия за защита на застрашени видове;

• Да съдейства на местните общности да станат ясни, че те имат потенциала и могат да допринесат за регионалното и общностното развитие.

• Да информира и повиши осведомеността на местните, националните и международните общности, насочени към различни (от тематична и възрастова гледна точка) целеви групи по отличителен начин;

• Укрепване на връзките между археологическия, културния и природния туризъм;

• Да се разработи нов модел на управление и общ инструмент за насърчаване и опазване на културните и природни ресурси, озаглавен „Марка за популяризиране и защита на природната и културна среда“, който ще бъде един от основните „резултати“ от Проект MoNa.

Learn More
ABOUT
MoNa project
ABOUT
our partners
ABOUT
our latest news