Background Image
ОТНОСНО
ОТНОСНО Mo.Na

-          Интеррег Балкани – Средиземно море

Проект „Паметници в природата – креативно съжителство

Проектът MοNa, реализиран в рамките на INTERREG V - Балкани-Средиземноморе 2014-2020 г., е съфинансиран от Европейския съюз (ЕФРР и IPA II) и от националните фондове на участващите страни. Проектът има за цел да записва, анализира, оценява и допринася за опазването и популяризирането на природните ресурси и културното наследство в балканско-средиземноморската територия. 

Неговата основна цел е да подобри интегрираното планиране и общите стратегии за управление в райони с висок екологичен интерес и стойност за опазване (Натура 2000, райони на Рамсар и др.), където съществуват също обекти с голямо културно значение (защитени зони на ЮНЕСКО и др.).

ΜοΝa е проект за многостранно сътрудничество, който ефективно подобрява съвместните действия между регионите на Балканите и Средиземноморието. Участниците от четири местоположения (Несебър, Бутринт, Санторини, гора Пафос) са организации с висок природен и културен потенциал, които могат значително да допринесат за валоризацията и управлението на екологичното и културно морско и сухоземно наследство и неговото взаимодействие с човешкия фактор.

По време на периода на изпълнение, всички партньори ще предприемат широк спектър от дейности, като акцентът е върху опазването на околната среда и подобряването на нейните специфични характеристики. Защитата на културното наследство, съхранявано в обекти с необичайноекологичнозначение, разпространениетонацялатагенериранаинформация и популяризиранетонанаучнитезнаниящебъдатосновниприоритети, както и допринасянезаефективноуправлениенаприродното и културнонаследство и устойчивост в балканско-средиземноморскитетранснационалнитеритории.

Интересен и иновативен аспект на проекта MoNa е предложението за система за сертифициране, озаглавено „Марка за популяризиране и защита на природната и културна среда“. Системата ще бъде разработена като инструмент за управление на оценката с практики и опит по въпросите на опазването на околната среда и културата, които ще се прилагат в региони с високо природно и културно значение. Предизвикателството на предложената методология за оценка ще бъде да улесни подкрепата и устойчивото управление на места с важни природни и културни особености чрез адаптиране на този общ модел към икономически, социални, екологични и климатични промени.

Learn More
ABOUT
MoNa project
ABOUT
our partners
ABOUT
our latest news